Kas yra pinigų plovimas?

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Šiuos veiksmus dažniausiai atlieka narkotikų prekeiviai, plėšikai, teroristai, įsilaužėliai, mokesčių grobstytojai, kontrabandininkai, kyšininkai ir su jais susiję asmenys.

Pinigų plovimo prevencijos taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas). Jis nustato, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis bankai ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą banke reglamentuoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarka, kurios paskirtis yra supažindinti Audito įmonės darbuotojus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėmis bei tinkamai jas vykdyti. Visi Audito įmonės struktūriniai padaliniai ir dukterinės bendrovės privalo taikyti tvarkoje nustatytas priemones.

Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas

Audito įmonė privalo vadovautis principu „Pažink savo klientą“ – suprasti kliento dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį. Norėdami pažinti klientą bei jo veiklos pobūdį, Audito įmonė tiek prieš pradėdamas dalykinius santykius, tiek jų metu prašo klientų užpildyti anketą, kurioje klientas turi nurodyti pagrindinę informaciją apie save, vykdomą veiklą bei pajamų šaltinius, finansines operacijas. Ši informacija mums padeda geriau įsigilinti į klientų veiklą ir poreikius, pasiūlyti produktus ir paslaugas, geriau atitinkančius klientų poreikius. Taip pat principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų.

Taip pat Audito įmonė privalo nustatyti klientų – juridinių asmenų tikrąjį naudos gavėją,  kuris yra fizinis asmuo, kontroliuojantis juridinio asmens valdymo organus, arba asmuo, kurio interesais ar naudai atliekama banko operacija. Vadovaujantis Įstatymu kliento prašoma nurodyti, ar klientai arba jų artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

Kai kyla klausimų dėl kliento vykdomų operacijų, Audito įmonės darbuotojai kreipiasi į klientus, siekiant išsiaiškinti  operacijos tikslą ir pinigų kilmę. Taip pat Audito įmonės darbuotojai gali paprašyti dokumentų, kuriais klientas galėtų pagrįsti lėšų kilmę ar atliekamo sandorio teisėtumą (sutartys, sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai, pagrindžiantys mokėjimus). Vertinimo pagrindu daromos išvados.

Audito įmonė saugo visą kliento pateiktą konfidencialią informaciją, gautą dalykinių santykių metu. Klientas privalo informuoti Audito įmonę apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Juridinis asmuo turi pateikti dokumentą – VĮ Registrų centro išduotą prieigos prie internete patalpinto elektroninio išrašo raktą arba VĮ Registrų centro išduoto išplėstinio išrašo originalą.

Visą dalykinių santykių su klientu laikotarpį Audito įmonė privalo tikrinti, ar pateikti duomenys ir dokumentai tikri ir tikslūs, stebėti dalykinius santykius su klientu.

Klausimynas

Klientas iki sudarant sutartį su Audito įmone, užpildo klausimyne pateikstų klausimų atsakymus ir per klientų prieigą pateikia jį, kartu su jautria informacija.

Tikėtina, kad ši informacija kartu su klausimynu kainai nustatyti bus teikiamos kartu.

Klausimynus ATSISIŲSTI

Atsisakymas pateikti informaciją arba neteisingas jos pateikimas

Jeigu klientas atsisako pateikti Audito įmonei prašomą informaciją apie lėšų ar kito turto kilmę (arba kitus papildomus duomenis), Audito įmonei draudžiama atlikti auditą ir ji TURI nepradėti (nutraukti) dalykinius santykius su klientu.