Paslaugos

Auditas

Auditas – dažniausiai metinis finansinių ataskaitų – atliekamas taikant tarptautinius audito standartus ir naudojant ADD_IS informacinę audito dokumentavimo sistemą. Tikrinama lyginant su Verslo apskaitos standartais ar kitais standartais ir pareiškiama nuomonė, ar ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą arba ar nėra reikšmingai iškraipytos. Reikšmingumas yra suma apskaičiuota nuo rodiklio, taikant procentą, pvz., nuo pajamų 2 proc., todėl gali sutapti su kliento taikomu ir/ar kaina, jei ji skaičiuojama nuo pajamų. Auditas suteikia ne absoliutų, bet pakankamą užtikrinimą. Visais atvejais, laikomasi TBF Etikos kodekso. Vadovaujantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis, metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas:

  • valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė.
  • uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:
  1. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus –  3 500 000 eurų;
  2. balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
  3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50.

Vadovaujantis LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudarančiose įmonėse turi būti atliktas metinių konsoliduotojų finansinių ataskaitų auditas.

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis: 17 str.
– metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas ar yra numatytas įstatuose tvirtinamas tik audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis: 30 str. 1 d.

Nustačius, kad klientui auditas yra privalomas, užpildykite duomenų anketą ir gaukite įkainio pasiūlymą.

AUDITAS ĮMONĖS INICIATYVA. Audito poreikį paprastai nustato savininkai. Audito atliekamo įmonės iniciatyva pobūdis ir apimtis priklauso nuo kliento pageidavimų: gali būti atliekama vidutinį užtikrinimą suteikiant peržvalga, pvz., pasiruošiant kitų metų privalomam auditui.

Pastaraisiais metais vis daugiau kompanijų, kuriems auditas yra neprivalomas, pripažįsta tokio tikrinimo poreikį, nes auditoriai yra išoriniai vertintojai, tad ir nauda sietina su tolesnės verslo plėtros galimybes bei įmonės finansinės padėties stabilumo išlaikymu.

Audito įmonė tai pat atlieka tikrinimą ir pagal sutartas procedūras (atskirų balanso straipsnių, kaip ilgalaikio turto, atsargų, pirkėjų, tiekėjų ir pan., taip pat mokesčių peržiūras ir kitus specialius (pvz. teisinius) tikrinimus.