Auditas

ES projekto auditas

Audito įmonė atlieka Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų teikiamos paramos lėšų tikrinimą, konsultuoja projektų finansinės apskaitos, išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams, fondo lėšų įsisavinimo bei kitais klausimais.

Pasirašius audito sutartį, parengiamas audito darbų planas ir suderinamas grafikas priklausomai nuo kliento poreikų ir projekto reikalavimų audito atlikimui. Auditorius tarpinių auditų metu pareiškia nuomonę apie tarpinius mokėjimo prašymus (išlaidų deklaracijas) ir parengiama ataskaita apie faktinius pastebėjimus. Projekto pabaigoje auditoriaus išvadoje ir galutinėje audito ataskaitoje pareiškiama nuomonė apie išlaidų tinkamumą per visą projekto laikotarpį. Projekto auditą atliekame pagal tarptautinius audito standartus, taikomus sutarties sąlygų atitikties auditui. Šie standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume projekto išlaidų auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, ar Projekto vykdytojas laikėsi paramos sutartyje nustatytų sąlygų.